Vad innebär reformen?

Pensionsreformen innebär att pensionsåldern efter år 2017 höjs med tre månader per år, tills den lägsta gränsen för ålderspension är 65 år. De nya åldersgränserna gäller personer som är födda 1955 eller senare. Pensionsåldersgränsen för dem som är födda år 1965 eller senare knyts till livslängdens genomsnittliga utveckling fr.o.m. år 2030.

Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder. Pensionstillväxten är densamma, 1,5 % av lönen per år, för alla oberoende av ålder. Samtidigt införs två nya pensionsformer, partiell ålderspension och arbetslivspension. Om man arbetar över sin lägsta pensionsålder, höjs den intjänade pensionen med en uppskovsförhöjning. Det lönar sig att arbeta längre.

Vem gäller reformen?

Pensionsreformen gäller inte pensioner som redan utbetalas. Pensioner som redan har tjänats in är också utanför reformen. Pensionsreformen år 2017 gäller endast pensioner som tjänas in efter att lagen har trätt i kraft.

Hur påverkar reformen dig?

Först höjs pensionsåldern steg för steg till 65 år

Efter år 2017 höjs den lägsta åldern för ålderspension med tre månader per år, tills den är 65 år. De nya åldersgränserna gäller dem som är födda år 1955 eller sneare.

Pensionsåldern knyts till den förväntade pensionsåldern

Från och med år 2030 knyts pensionsåldern till medellivslängdens utveckling.

Varje åldersklass får en egen målsatt pensionsålder

För varje åldersklass fastställs en lägsta pensionsålder och en lite högre målsatt pensionsålder. Den målsatta pensionsåldern är den då du får din pension till fullt belopp, dvs. så mycket som du hade fått vid den lägsta pensionsåldern om livslängdskoefficienten inte hade minskat den.

Nya pensionsalternativ

Partiell ålderspension införs

I stället för den tidigare deltidspensionen införs partiell förtida ålderspension. Det är möjligt att ta ut en del av ålderspensionen från 61 års ålder. Man kan ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension. Den del som tas ut i förtid minskar med 0,4 procent för varje månad, dvs. 4,8 procent för varje år, med vilken den tidigareläggs. Minskningen är bestående.

Läs mer

Arbetslivspension införs

Den som har arbetat länge med tungt arbete kan söka pension redan vid 63 års ålder. Efter 38 år av ansträngande och slitsamt arbete kan man ansöka om arbetslivspension. I de 38 åren kan det ingå högst 3 år med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

Läs mer

Det lönar sig att arbeta längre

Den som arbetar efter sin lägsta pensionsålder belönas med en uppskovshöjning av pensionen. Den är 0,4 procent för varje månad då man väntar med pensioneringen efter den lägsta pensionsåldern.  Om man t.ex. skjuter upp pensioneringen med ett år höjs pensionen med 4,8 procent. Inkomsterna under hela tiden i arbetslivet påverkar höjningens storlek.

Läs mer

Hur mycket pension tjänar jag in?

År 2017 görs pensionstillväxten lika för alla och hela lönen blir pensionsgrundande.

Man kan tjäna in pension från 17 års ålder med 1,5 % av lönen per år. Det gäller i alla åldrar, men under en övergångsperiod tjänar de som är 53-62 år gamla in pension med 1,7 % av lönen. Arbetspensionsavgiften dras inte längre av från den pensionsgrundande lönen.

Videor

Pensionsåldern höjs steg för steg

Vi ska ha en arbetspensionsreform år 2017. Pensionsåldern kommer att höjas steg för steg. De som är födda år 1955 är de första som berörs. Deras pensionsålder blir 63 år 3 månader. Pensionsåldern höjs med tre månader per år tills den är 65 år, som är pensionsåldern för dem som är födda åren 1962-1964.

Pensionsåldern höjs steg för steg

Vi ska ha en arbetspensionsreform år 2017. Pensionsåldern kommer att höjas steg för steg. De som är födda år 1955 är de första som berörs. Deras pensionsålder blir 63 år 3 månader. Pensionsåldern höjs med tre månader per år tills den är 65 år, som är pensionsåldern för dem som är födda åren 1962-1964.

Alla tjänar in pension enligt samma procent

Arbetspensionerna reformeras år 2017. Då kommer alla att tjäna in pension enligt 1,5 procent av arbetsinkomsten per år, dvs. 1,5 cent per varje euro. Arbetstagare kan börja tjäna in pension vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder. Pensionärer som arbetar tjänar också in ny pension enligt 1,5 procent av årsarbetsinkomsten.

Partiell ålderspension införs

Arbetspensionerna reformeras år 2017. Då kan alla som fyllt 61 år börja ta ut en del av sin ålderspension. Man kan börja ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension. Den del som tas ut i förtid minskar då med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs, dvs. 4,8 % per år.

Det lönar sig att arbeta längre

Arbetspensionen reformeras år 2017. Den som arbetar över sin lägsta pensionsålder får högre pension. Om man inte tar ut pensionen genast vid den lägsta åldern för ålderspension, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken den senareläggs. Om man skjuter upp pensioneringen med ett år blir uppskovsförhöjningen 4,8 %.