Utredning om finansieringen av de kommunala pensionerna

I utredningen utvärderas faktorer som påverkar finansieringen och den finansiella basen för kommunala pensioner. I utredningen dryftas också eventuella risker som finns i systemets betalningsbas och vilka alternativa sätt det finns för att avhjälpa riskerna. Uppdragsgivare för utredningen var finansministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Utredningen leddes av vicehäradshövding Jukka Ahtela. Initiativet till utredningen kom från Kommunarbetsgivarna och löntagarnas centralorganisationer.

Ladda ner utredningen

Hur pensionssystemet i Finland ska anpassas till den ökande livslängden: rapport av en sakkunnigarbetsgrupp i pensionsfrågor

Rapporten Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen är en del av beredningen av 2017 års pensionsreform enligt arbetsmarknadsorganisationernas arbetskarriärsavtal år 2012. I rapporten beskriver den av överdirektör Jukka Pekkarinen ledda sakkunniggruppen pensionsskyddets nuläge och reformbehov. En särskild bedömning görs av hur tillräcklig 2005 års pensionsreform var och hur systemet kan anpassas till livslängdens ökning.

Ladda ner rapporten

Arbetspensionsindikatorerna

Työeläkeindikaattorit är en översikt av de indikatorer som är viktigast när man utvärderar pensionspolitiken. Den ger en koncis och åskådlig bild av hur arbetslivslängden, pensionernas nivå och finansieringen av dem har utvecklats och hur utvecklingen uppskattas bli i framtiden. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Ladda ner översikten

Vad händer med arbetslivslängden och inkomstfördelningen, om pensionsåldern knyts till livslängden?

Jukka Lassila, Niku Määttänen och Tarmo Valkonen

Undersökningen Eläkeiän sitominen elinaikaan - miten käy työurien ja tulonjaon? beskriver hur olika pensionsreformer som siktar på ett längre arbetsliv påverkar arbetslivslängden, inkomstfördelningen och arbetspensionssystemets och den offentliga ekonomins hållbarhet. Särskilt intresse ägnas åt de ekonomiska verkningarna av en höjning av pensionsålder och en koppling mellan pensionsåldern och livslängden.

Ladda ner undersökningen

Lagstadgade pensioner: långtidsprognos 2013

Ismo Risku, Jukka Appelqvist, Mikko Sankala, Hannu Sihvonen, Heikki Tikanmäki och Risto Vaittinen

I rapporten Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat presenteras Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognosen om de lagstadgade pensionernas utveckling åren 2013-2080. Tonvikten ligger på arbetspensionerna. I rapporten behandlas utvecklingen av pensionsnivån och förmånernas medelnivå samt finansieringen av arbetspensionerna. Till de centralaste resultaten hör arbetspensionsavgiftens och arbetspensionsfondernas utveckling.

Ladda ner rapporten