Lataa materiaalia ja tutustu selvityksiin

Uudistuksen taustaselvityksiä

Onko työuraeläkkeitä muualla?

Katsauksessa tarkastellaan työuraeläkkeen tyyppisiä eläkejärjestelyjä Euroopan
maissa, joissa viidestä löytyy vastaava järjestely. Käsittelyaiheina ovat työuraeläkkeen vaatimukset, työn kriteerit sekä eläkkeen myöntämisedellytykset näissä vertailumaissa

Lataa raportti täältä

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot


Raportissa esitellään työeläkeuudistukseen liittyvän hallituksen esityksen taustalaskelmia ja esityksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työeläkemenoihin ja -maksuihin sekä esityksen sukupolvivaikutuksia

Lataa raportti täältä

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista

Eläketurvakeskuksen raportissa arvioidaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työuriin ja eläkkeisiin sekä eläkemenoon ja -maksuun. Arviot perustuvat ETK:n pitkän aikavälin laskentamallilla ja eläkkeiden mikrosimulointimallilla saatuihin tuloksiin sekä esimerkkitarkasteluihin.

Lataa raportti täältä 

Työeläkeuudistus 2017 – vaikutukset työuriin, tulonjakoon ja julkisen talouden kestävyyteen

ETLAn tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen
ovat arvioineet työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2014 sopiman
työeläkeuudistuksen vaikutuksia työeläkejärjestelmään, julkisen talouden
kestävyyteen, kansantalouteen ja tulonjakoon. Selvitys on julkaistu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa numerolla 1/2015.

Lataa selvitys täältä

Työeläkeindikaattorit

Keskeisimmät eläkepolitiikan seurantamittarit kokoava katsaus antaa
kokonaiskuvan eläkejärjestelmän kehityksestä. Se antaa tiiviin kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen  kehityksestä ja tulevan kehityksen arvioidusta kulusta. Katsaus on suunnattu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille.

Lataa katsaus täältä

Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta

Selvityksessä arvioidaan kuntaeläkkeiden rahoitukseen ja rahoituspohjaan vaikuttavia tekijöitä sekä pohditaan järjestelmän mahdollisia maksupohjariskejä ja vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ne. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä teettämän selvityksen teki varatuomari Jukka Ahtela. Selvitystä olivat ehdottaneet Kuntatyönantajat ja palkansaajakeskusjärjestöt.  

Lataa selvitys täältä

Selvityksiä ja laskelmia Suomen eläkejärjestelmää koskeneen kansainvälisen arvion johdosta

Suomen eläkejärjestelmän kansainvälisessä arviossa nostettiin vuonna 2013 esille aiheita eläketurvan kehittämiseksi. Julkaisuun on koottu Eläketurvakeskuksessa tehtyjä arvioita ja laskelmia, joissa ilmiöitä ja mahdollisuuksia on arvioitu tarkemmin. Aiheina ovat etenkin joustavampi eläkkeelle jääminen, eläkkeen tarkistaminen myöhennettäessä eläkkeelle siirtymistä sekä karttumien ajoittuminen työuralla.

Lataa raportti täältä

Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin

Raportti tuo esille erilaisia näkemyksiä perhe-eläkkeen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Se tarkastelee perhe-eläkkeen tarkoitusta ja siihen vaikuttavia muutossuuntauksia.

Lataa raportti täältä

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2013

Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuosina 1996–2013.

Lataa raportti täältä

Sosioekonomiset erot: työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä


Eläketurvakeskuksen raportissa 1/2014 tarkastellaan sellaisia sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja, jotka ovat hteydessä eläketurvaan tai eläkejärjestelmään. Uutta tietoa tuotetaan sosioekonomisista eroista työuran pituudessa, eläkkeelle siirtymisessä ja siinä miten eläkevuosien ja työvuosien määrä suhteutuvat toisiinsa. Raportissa tarkastellaan myös, miten eläkkeiden taso ja eläkkeiden korvausasteet vaihtelevat eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Lataa raportti täältä

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen: eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Raportti on työmarkkinajärjestöjen vuoden 2012 työurasopimuksessa sopima osa vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelua. Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtaman eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportissa on kuvattu eläketurvan nykytilaa ja uudistustarpeita. Erityisesti on arvioitu vuoden 2005 eläkeuudistuksen riittävyyttä ja elinajan pitenemiseen sopeutumisen tapoja.

Lataa raportti täältä

Eläkeiän sitominen elinaikaan – miten käy työurien ja tulonjaon?

Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen

Tutkimus kuvaa erilaisten työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistusten vaikutuksia työuriin, tulonjakoon sekä yksityisten alojen työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyteen. Erityisesti tarkastellaan vanhuuseläkeiän noston ja sen elinaikakytkennän taloudellisia vaikutuksia.

Lataa tutkimus täältä

Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2013

Ismo Risku, Jukka Appelqvist, Mikko Sankala, Hannu Sihvonen, Heikki Tikanmäki ja Risto Vaittinen

Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2013–2080. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat työeläkemaksun ja -varojen kehitys.

Lataa raportti täältä